c2h4 ra c2h5oh

Phản ứng C2H4 + H2O → C2H5OH

Bạn đang xem: c2h4 ra c2h5oh

C2H4 đi ra C2H5OH l C2H4 + H2O → C2H5OH l Etilen đi ra Ancol etylic (ảnh 1)

1. Phương trình chất hóa học C2H4 tính năng với H2O

C2H4 + H2O C2H5OH

2. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra C2H4 đi ra C2H5OH

Xúc tác: H2SO4

Điều khiếu nại khác: sức nóng chừng cao.

3. Cách tổ chức thực nghiệm Khi pha trộn C2H4 đi ra C2H5OH

Sục khí C2H4 qua quýt nước.

4. Bản hóa học của C2H4 (Etilen) nhập phản ứng

Do với links song nên ở sức nóng chừng tương thích và với xúc tác axit, etilen hoàn toàn có thể nằm trong nước tạo ra trở nên etanol (C2H5OH).

5. Mở rộng lớn pha trộn etanol

Trong ĐK không tồn tại oxy thì một số trong những loại men rượu tiếp tục đem hóa lối đưa đến Ethanol và Cacbon dioxit CO2.

Phương trình pha trộn như sau:

C6H12O6→ 2CH3CH2OH + 2CO2

Quá trình nuôi ghép men rượu theo đòi những ĐK nhằm phát triển rượu được gọi là ủ rượu. Men rượu hoàn toàn có thể cải tiến và phát triển nhập sự hiện hữu của khoảng chừng 20% rượu, tuy nhiên mật độ của rượu trong số thành phầm sau cuối hoàn toàn có thể tạo thêm nhờ chưng chứa chấp.

6. Tính Hóa chất của Etilen

Etilen tính năng được với thật nhiều hóa học ở nhiều dạng khác nhau không giống nhau như: khí oxy, hỗn hợp brom, phản xạ trùng khớp của etilen C2H4, vân vân… C2H4 là 1 trong hóa học khí trọn vẹn ko thể trơ về mặt mày chất hóa học.

Etilen với công thức cấu tạo: Viết gọn gàng là: CH2=CH2

Trong phân tử etilen C2H4, với cùng một links song thân thiện nhì vẹn toàn tử cacbon, gồm một links xoàng xĩnh bền, đơn giản đứt Khi tổ chức phản xạ chất hóa học.

6.1. Etilen tính năng với oxi

Khi nhen nhập oxi, etilen cháy tạo ra trở nên khí CO2 và H2O, lan nhiều sức nóng.

  • Etilen cháy trọn vẹn đưa đến CO2, H2O và lan nhiều nhiệt:

Phương trình hóa học

C2H4 + 3O2 → 2CO2+ 2H2O + Q

  • Etilen làm mất đi color hỗn hợp KMnO4:

CH2=CH2+ 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2 + 2KOH

6.2. Etilen tính năng brom dạng dung dịch

Phương trình hóa học:

CH2= CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

6.3. Etilen tác dụn với H2O

Ở sức nóng chừng tương thích và với xúc tác axit, etilen hoàn toàn có thể nằm trong nước

C2H4 + H2O C2H5OH

Với điểm sáng những hóa học links song (tương tự động etilen) dễ dàng nhập cuộc phản xạ nằm trong. Phân tử etilen kết phù hợp với nhau (còn gọi là phản xạ trùng hợp).

6.4. Phản ứng trùng ngưng

Các phân tử etilen kết phù hợp với nhau đưa đến hóa học với phân tử lượng rất rộng lớn gọi là PolyEtiten hoặc hay còn gọi là PE

Phương trình phản ứng:

….+ CH2= CH2 + CH2= CH2 +….→ ….- CH2- CH2 – CH2- CH2-….

7. Câu căn vặn áp dụng

Câu 1. Công thức cấu trúc của rượu etylic là

A. CH2 – CH3 – OH.

B. CH3 – O – CH3.

C. CH2 – CH2 – OH2.

D. CH3 – CH2 – OH.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 2. Đốt cháy trọn vẹn m gam lếu láo hợp ý 3 ancol đơn chức, nằm trong tuỳ thuộc sản phẩm đồng đẳng, nhận được 7,612 lít khí CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Giá trị của m là

A. 5,42.

B. 7,42.

C. 9,44.

D. 4,72.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

Ta có: nCO2 = 0,34 mol; nH2O= 0,6 mol

Ta thấy: nH2O > nCO2 => 3 ancol là no, đơn chức, mạch hở

=> nancol= nH2O- nCO2= 0,6 – 0,34 = 0,26 mol

Đặt công thức công cộng của 3 ancol là CnH2n+2O

Ta có: nO(ancol)= nancol= 0,26 mol; nC(ancol) = nCO2= 0,34 mol;

nH(ancol)= 2.nH2O = 2.0,6 = 1,2 mol

Ta có: m= mO(ancol)+ mC(ancol) + mH(ancol )

= 0,26.16 + 0,34.12 + 1,2.1 = 9,44 gam

Câu 3. Cho 9,2 gam C2H5OH tính năng với lượng dư Na sau phàn ứng trọn vẹn nhận được V lít khí H2(đktc). Giá trị của m là

A. 2,24.

B. 3,36.

C. 4,48.

D. 6,72.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

Ta có

nC2H5OH = 9,2 : 46 = 0,2 mol

Phương trình hóa học: 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

Theo phản ứng: 0,2 → 0,1 (mol)

=> n = 0,1 mol

Thể tích khí H2sinh đi ra là: VH2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu 4. Hòa tan m gam ancol etylic (D= 0,8 gam/ml) nhập 216 ml nước (D= 1 gam/ml) tạo ra trở nên hỗn hợp A. Cho A tính năng với Na dư nhận được 170,24 lit (đktc) khí H2. Dung dịch A có tính rượu vì chưng bao nhiêu?

A. 40o

B. 46o

C. 36o

D. 30o

Lời giải:

Xem thêm: hãy để tôi ôm lấy

Đáp án: B

Giải thích:

Ta với phương trình hóa học

Na + C2H5OH → C2H5ONa + 1/2H2

x-x-x/2

Na + H2O → NaOH + 1/2H2

y-y-y/2

Theo bài xích tao với DH2O = 1 gam/ml

⇒ mH2O = 216 gam ⇒ nH2O = 216/18 = 12 mol = y

Mà nH2 = x/2 + y/2 = 170,24/22,4 = 7,6 mol

⇒ nC2H5OH = x = 3,2 mol

⇒ mC2H5OH = 3,2.46 = 147,2 gam

⇒ VC2H5OH = m/D = 147,2/0,8 = 184 ml

⇒ Vdd = 184 + 216 = 400 ml

⇒ D = 184.100/400 = 46o

Câu 5. Nhận xét này sau đấy là sai

A. Rượu etylic là hóa học lỏng, ko màu

B. Rượu etylic tan vô hạn nhập nước

C. Rượu etylic hoàn toàn có thể hòa tan được iot

D. Rượu etylic nặng nề rộng lớn nước

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 6. Nhận định này tại đây sai?

A. Có thể dùng glucoszơ để sản xuất rượu etylic.

B. Có thể dùng xenlulozơ đê sản xuất thuốc súng.

C. Phân biệt tinh nghịch bột và xenlulozơ bằng phản ứng tráng gương.

D. Phân biệt mantozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 7. Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat đều sở hữu mật độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn năng lượng điện của những hỗn hợp ê tăng dần dần theo đòi trật tự này trong số trật tự sau:

A. NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4

B. C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4

C. C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 < NaCl

D. CH3COOH < NaCl < C2H5OH < K2SO4

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 8. Nhận xét đích thị về khí etilen

A. Là hóa học khí ko color, với mùi hương hắc

B. Là hóa học khí ko mùi hương, không nhiều tan nhập nước

C. Là hóa học khí nặng nề rộng lớn ko khí

D. Là hóa học khí ko color, không nhiều tan nhập nước

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Câu 9. Hãy lựa chọn tuyên bố đích thị nhất về hoá học tập cơ học nhập số những tuyên bố sau:

A. Hoá học tập cơ học là ngành hoá học tập chuyên nghiệp nghiên cứu và phân tích những hợp ý hóa học của cacbon.

B. Hoá học tập cơ học là ngành hoá học tập chuyên nghiệp nghiên cứu và phân tích những hợp ý hóa học của cacbon, trừ cacbon (II) oxit, cacbon (IV) oxit, muối bột cacbonat, xianua, cacbua.

C.Hoá học tập cơ học là ngành hoá học tập chuyên nghiệp nghiên cứu và phân tích những hợp ý hóa học của cacbon, trừ cacbon (II) oxit, cacbon (IV) oxit.

D. Hoá học tập cơ học là ngành hoá học tập chuyên nghiệp nghiên cứu và phân tích những hợp ý hóa học của cacbon trừ muối bột cacbonat.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Câu 10. Cho lếu láo hợp ý những ankan sau: pentan (sôi ở 36oC), heptan (sôi ở 98oC), octan (sôi ở 126oC), nonan (sôi ở 151oC). cũng có thể tách riêng biệt những hóa học ê bằng phương pháp này sau đây?

A. Kết tinh nghịch.

B. Chưng cất

C. Thăng hoa.

D. Chiết.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Câu 11. Ancol etylic hoàn toàn có thể phản xạ được với những hóa học nhập sản phẩm này bên dưới đây:

A. K, HBr, Fe.

B. Na, CuO, NaOH.

C. Na, CuO, HCl.

D. Na, MgCO3, HCl.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

Ancol etylic phản xạ được với Na, CuO, HCl.

Phương trình chất hóa học xẩy ra là:

CH3-CH2-OH + Na → CH3-CH2-ONa + ½ H2

CH3-CH2-OH + CuO → CH3-CHO + Cu + H2O

CH3-CH2-OH + HCl → CH3-CH2-Cl + H2O

Câu 12. Trong phân tử etilen thân thiện nhì vẹn toàn tử cacbon có

A. nhì links song.

B. một links song.

C. một links đơn.

D. một links tía.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 13. Etilen với đặc điểm cơ vật lý này sau đây?

Xem thêm: but 2 in