etilen ra etyl clorua

Hoàn trở nên chuỗi phản xạ metan->axetilen->etilen->etan->etyl clorua?

Giúp bản thân với pl!!!

Bạn đang xem: etilen ra etyl clorua

Click nhằm coi full hình

ANYMIND360

Trả tiếng (0)

Cách tích trữ HP

Nếu bạn hỏi, chúng ta chỉ thu về một câu trả lời.

Nhưng khi chúng ta suy suy nghĩ trả lời, các bạn sẽ thu về gấp bội!

 

Các thắc mắc mới

 • Cách nhận dạng hóa học axit

  mn ơi, cho bản thân căn vặn thực hiện thế này để biết hóa học này là hóa học axit?

  mình bị mất mặt gốc ;-;

 • Dãy những hóa học này sau đây ứng dụng với tất cả hỗn hợp HCl và NaOH?

  Dãy những hóa học này sau đây ứng dụng với tất cả hỗn hợp HCl và NaOH?

  A. Al(OH)3, Al2O3, NaHCO3

  B. Na2SO4, HNO3, Al2O3

  C. Na2SO4, ZnO, Zn(OH)2

  D. Zn(OH)2, NaHCO2, Cucl2

 • Phân đạm urê thông thường chỉ chứa chấp 46% N. Khối lượng (kg) urê đầy đủ nhằm hỗ trợ 70 kilogam N là

  A. 152,2. 

  B. 145,5.     

  C. 160,9. 

  D. 200,0.

 • Phân kali clorua tạo ra được kể từ quặng xinvinit thông thường chỉ ứng với 50% K2O. Tính nồng độ (%) của KCl vô phân bón đó?

 • Cho 44 gam NaOH vô hỗn hợp chứa chấp 39,2 gam H3PO4. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Đem cô cạn hỗn hợp cho tới thô, chiếm được lượng muối hạt khan là

  A. 50 gam Na3PO4.

  B. 15 gam Na2HPO4.

  C. 19,2 gam NaH2PO4 và 14,2 gam NaH2PO4.

  D. 14,2 gam NaH2PO4 và 49,2 gam Na3PO4.

 • Trong 20g supephôtphat đơn đem chứa chấp 5g Ca(H2PO4)2. Tính nồng độ Xác Suất của P2O5 đem vô kiểu mẫu lân đó:

  A. 10,23%          

  B. 12,01%

  C. 9,56%          

  D. 15,17%

 • Supephôtphat kép đem công thức là

  A. Ca3(PO4)2          

  B. Ca(H2PO4)2

  C. CaHPO4          

  D. Ca(H2PO4)2.CaSO4

 • Loại phân bón này đem nồng độ nitơ cao nhất

  A. can xi nitrat          

  B. amoni nitrat

  C. amophot          

  D. urê

 • Hàm lượng KCl đem vô một loại phân kali có tính đủ dinh dưỡng 50% là

  A. 79,26%.   

  B. 95.51%.   

  C. 31,54%.    

  D. 26,17%.

 • Phân kali clorua tạo ra được kể từ quặng xinvinit thông thường chỉ ứng với 50% K2O. Hàm lượng (%) của KCl vô phân bón ê là

  A. 72,9.      B. 76,0.         

  C. 79,2.     D. 75,5.

 • Từ amoniac, đá vôi, nước, bầu không khí, hóa học xúc tác tương thích hãy ghi chép phương trình hoá học tập của những phản xạ pha chế phân đạm:

  1. Canxi nitrat; 

  2. Amoni nitrat.

 • Viết phương trình hoá học tập tiến hành mặt hàng gửi hoá sau

  Bột photphorit (xrightarrow{{(1)}}) axit photphoric (xrightarrow{{(2)}}) amophot

  Xem thêm: Chuối đỏ có tác dụng gì?

  (xrightarrow{{(3)}})canxiphotphat (xrightarrow{{(4)}})axit photphoric (xrightarrow{{(5)}}).supephotphat kép.

 • Phát biểu này tại đây ko đúng?

  A. supephotphat kép cố phỏng đủ dinh dưỡng thấp rộng lớn supephotphat đơn.

  B. Nitơ và photpho là nhị yếu tắc luôn luôn phải có cho việc sinh sống.

  C. Tất cả những muối hạt nitrat đều bị nhiệt độ phân diệt.

  D. Tất cả những muối hạt đihiđrophotphat đều rễ tan nội địa.

 • Cho năm nhâm thìn lít khí NH3 (đktc) vô hỗn hợp chứa chấp a gam H3PO4. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp được láo phù hợp amophot chứa chấp 3960 gam (NH4)2HPO4. Giá trị của a là

  A. 8820.   

  B. 4900.   

  C. 5880.    

  D. 7840.

 • Dung dịch này sau đây dẫn năng lượng điện tốt nhất có thể ?

  A. NaI ({2.10^{ – 3}})M.               B. NaI ({1.10^{ – 2}})M.

  C. NaI ({1.10^{ – 1}})M.               D. NaI ({1.10^{ – 3}})M.

 • Các hỗn hợp tại đây đem nằm trong mật độ 0,1 mol/l, hỗn hợp này dẫn năng lượng điện kém cỏi nhất ?

  A. HCl.                                     

  B. HF.

  C. HI.                                       

  D. HBr.

 • Giải mến vì sao năng lực dẫn năng lượng điện của nước vôi vô (dung dịch Ca(OH)2 vô nước) nhằm vô bầu không khí hạn chế dần dần theo đuổi thời gian

 • Theo A-rê-ni-ut hóa học này bên dưới đó là axit ?

  A. Cr(NO3)3             B. HBrO3                

  C. CdSO4               D. CsOH

 • Axit mạnh HNO3 và axit yếu hèn HNO2 đem nằm trong mật độ 0,1 mol/l và ở nằm trong nhiệt độ phỏng. Sự đối chiếu mật độ mol ion này sau đó là chính ?

  A. [H+]HNO3 < [H+]HNO2             

  B. [H+]HNO3 > [H+]HNO2

  C. [H+]HNO3 =[H+]HNO2             

  D. [(N{O_3}^ – )]HNO3 < [(N{O_3}^ – )]HNO2

 • Trong một hỗn hợp CH3COOH , người tao xác lập được mật độ H+ vì chưng 3.10-3M và mật độ CH3COOH vì chưng 3,97.10-1M. Tính mật độ mol lúc đầu của CH3COOH.

 • Giá trị tích số ion của nước dựa vào vào

  A. áp suất.                                      

  B. nhiệt độ phỏng.

  C. sự xuất hiện của axit hoà tan.

  D. sự xuất hiện của bazơ hoà tan.

 • Dung dịch của một bazơ ở 25°C có

  Dung dịch của một bazơ ở 25°C đem :

  A. [H+] = 1.10-7M.   

  B. [H+] < 1.10-7M.

  C. [H+] > 1.10-7M.                           

  D. [H+][OH] > 10-14

 • Có 250 ml hỗn hợp HCl 0,4M. Hỏi nên tăng từng nào nước vô hỗn hợp này sẽ được hỗn hợp đem pH = 1 ? hiểu rằng sự đổi khác thể tích khi trộn lẫn là ko đáng chú ý.

 • Phản ứng này bên dưới đó là phản xạ trao thay đổi ion vô dung dịch?

  A. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

  B. Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaNO3

  C. 2Fe(NO3)3 + 2KI → 2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3

  D. Zn + 2Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

 • Dãy ion này tại đây hoàn toàn có thể nằm trong xuất hiện vô dung dịch?

  A. Mg2+, SO42-, Cl, Ag+    

  B. H+, Cl, Na+, Al3+

  C. S2-, Fe2+, Cu2+, Cl 

  D. OH, Na+, Ba2+, Fe3+

  Xem thêm: Cao đẳng FPT Polytechnic và Académie Mary hợp tác đào tạo quốc tế